IE Warning
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!
 
 
 

 

Piroliz Tabanlı ÖTL Geri Kazanım

 

Faydalı ömrünü tamamladığı belirlenerek araçtan sökülen orijinal veya kaplanmış, bir daha araç üzerinde lastik olarak kullanılamayacak durumda olan ve üretim esnasında ortaya çıkan ıskarta lastikler Ömrünü Tamamlamış Lastik olarak tanımlanır.
Türkiye’de yaklaşık 14 milyon araçtan yıllık ortalama 300.000 ton ömrünü tamamlamış lastik ortaya çıkmaktadır. Hâlihazırda %10’u işlenen bu atıklardan piroliz tabanlı teknolojiler ile elektrik üretmek mümkündür.
Piroliz tabanlı ÖTL Geri Kazanım ve Enerji Üretim Tesisi, ömrünü tamamlamış lastiklerin hammadde olarak kullanarak katma değeri yüksek yeni hammaddelere dönüştürülmesi sürecini gerçekleştirir. Piroliz tabanlı teknoloji ile çevre kirliliğinin önüne geçilmesine, enerji tasarrufuna, atık miktarının azalmasına ve ülke ekonomisine katkı sağlanmış olur.
Piroliz tabanlı ÖTL geri kazanım ve enerji üretim akışı
Yıllık ÖTL işleme kapasitesi 10.000-120.000 ton olan tesis dört ana fonksiyon içerir; lastik hazırlama, pirolitik yağ üretimi, distilasyon ve karbon işleme. Ana ünitelerin dışında, prosesin oluşturduğu gazı ve dip yağını sistemde kullanılmak üzere saklayacak bir yağ ve gaz depolama sistemi mevcuttur.

 

ötlakımşemas

Pirolitik Yağ Üretimi
Öğütülmüş lastik parçaları, kuvvetli vakum altında ısıtılırlar. Isı altında lastik molekülleri parçalanarak alifatik ve aromatik hidrokarbon moleküllerine dönüşürler ve en hafifinden başlayarak reaktörü terk ederler. Bu reaksiyon, reaktör içinde sadece katı karbon kalıncaya kadar sürdürülür. Ağır hidrokarbon fraksiyonları ayrı bir siloya gönderilirler veya kendi içinde ayrıştırılmak üzere distile edilirler.


Piroliz Teknolojisi

Günümüzde dünyada piroliz tesisleri üretip satan, kuran ve bunları çalıştırabilen yetkin firma sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdadır. Internet üzerinde basit bir araştırma yapıldığında bu tip tesisleri ürettiğini, kurabildiğini ve verimli bir şekilde işletilmek üzere yatırımcıya teslim edebileceğini iddia eden bir çok firmaya rastlansa da, araştırma derinleştirildiğinde iddia sahiplerinin ya henüz hiçbir tesis kurmadıkları, ya yatırımın amortisman süresini on yıllara çıkartacak maliyetlerle baş etmek zorunluluğu olduğu, ya da güvenilir olmaktan çok uzak açıklamalarla yüzleşildiği bir gerçektir. Piroliz tesisi ne basit, ne ucuz, ne de ehil olmayan ellerde kolayca çalıştırılabilecek bir sanayi yatırımıdır. Ne yapıldığının, nasıl yapıldığının, ne vasıflarda hangi ürünlere nasıl ulaşılabileceğinin ve güvenli bir operasyonun şartlarının çok iyi analiz edilmesi ve bilinmesi gerekmektedir. Doğru araştırmalar yapılmadan, kağıt üzerindeki marjlara aldanarak kurulan bir çok piroliz tesisi bugün ya atıl olarak durmakta ya da son derece verimsiz ve zahmetli yöntemlerle işletilmeye çalışılmaktadır.

İşte bu noktada, Viollas Geri Dönüşüm tarafından üç yılı aşkın bir süre boyunca dünya çapında üniversiteler, akademisyenler, bilfiil piroliz tesisi işletmecileri, piroliz tesisi üreticileri ve daha bir çok çeşitli kaynaklarla sabırla yapılmış olan kapsamlı müzakere ve araştırmalar neticesinde olabilecek en uygun, verimli, emniyetli ve ehil ellerde işletilmesi kolay bir sistemler bütünü planlanmış, projelendirilmiş, entegre edilmiş ve hayata geçirilmiştir.


Ürünlerimiz

ÖTL’lerin piroliz yöntemiyle geri kazanım işlemi sonucunda atık lastikler dört ana hammaddeye dönüşmektedir. Bunlar prosesteki sıralamayla aşağıdaki gibidir:

Çelik Hurdası

Lastikler, dayanıklılıklarının artırılması için üretim aşamasında kauçuk ve çeliğin mükemmel bir birleşimiyle hayatlarına başlarlar. Kullanım amacına göre değişmekle birlikte, bir lastikte ağırlığının % 15 ila % 25’i oranında yüksek kaliteli çelik tel bulunur. Piroliz işlemine tabi tutulacak ÖTL’ler önce bu çelikten ayrıştırılırlar. Elde edilen çelik tel, kaliteli çelik hurdası vasfında olup, ark ve endüksiyon ocakları için cazip bir hammaddedir. Ülkemizin demir-çelik endüstrisinin, cevherden üretim yapan devlet eliyle kurulmuş birkaç büyük demir fabrikasının dışında kalan çok önemli kısmının üretiminin hammadde olarak hurda demire bağımlı olduğu, hurda demirin ise yurt içinde geri dönüştürülen kısmı hariç büyük tonajlarda yurt dışından ithal edildiği düşünüldüğünde, ÖTL’den geri kazanılan çelik hurdası stratejik önemi haiz bir malzemedir.

Karbon Siyahı

Kauçuk endüstrisinin temel ve vazgeçilmez hammaddelerinden biridir. Ülkemizde üretilmemekte, her yıl 250.000 tonu aşkın miktarlarda olmak üzere yurt dışından ithal edilmektedir. Karbon siyahı, çeşitli yakıtların “eksik yanma” yöntemiyle yakılmaları suretiyle elde edilen kimyasal bir üründür. Çok kabaca, bildiğimiz ise benzetilebilir. Kauçuktan üretilen her türlü üründe değişen oranlarda kullanılır. UV dayanımı, kopma mukavemeti, elastikiyet ve aşınma dayanımı sağlamanın yanında, renk verici hammadde olarak da kullanılmaktadır. Etrafınıza bir bakın, bilgisayar klavyenizin tuşlarından, otomobilinizin göğüs paneli, kapı fitili, kapı içi kaplamaları, tampon lastikleri, lastik ayakkabınızın tabanı, bahçe veya tarla sulamakta kullandığınız hortumlara veya lazer yazıcınızın tonerine kadar neredeyse sayısız alanda karbon siyahı kullanılmaktadır. ÖTL geri dönüşümüyle elde edilen karbon siyahı doğası gereği ilk haliyle kullanılmaz. Yine karmaşık bazı işlemlerden geçirilerek saflaştırılması, kullanım alanına göre sınıflandırılması ve uygun ambalajlarda paketlenmesi gerekir. Tesisimizde üretilen pirolitik karbon siyahı, petrokimya endüstrisi tarafından üretilen karbon siyahına kıyasla daha uygun şartlarda elde edildiğinden, satışa arz edildiği fiyat da çok caziptir. Kauçuk hortum, ayakkabı tabanı, titreşim alıcı ayaklar vb. ürünler için uygundur, aynı zamanda yüksek boyama gücünden dolayı plastik boya hammaddesi olarak da kullanılır.

Pirolitik Sıvı Yakıt

ÖTL’lerin reaktör içinde gazlaşması sonrasında eşanjörler tarafından soğutulunca bir kısmı yoğunlaşır ve sıvı forma geçer. Yoğunlaşan bu yakıt, atık yağ geri dönüşüm fabrıkalarına yollanarak ilave işlemlerle çok çeşitli yağ ürünleri olarak kullanılabilecek hale getirilmek suretiyle ekonomiye kazandırılır.

Yüksek kalorifik değerde olan bu yakıt endüstriyel amaçlı olarak sanayinin ihtiyaç duyduğu ısı enerjisi üretiminde de kullanılabilir. Aynı zamanda sentetik ham petrol olarak, petrol rafinelerinde ham petrolün içine karıştırılabilir.

 

Pirolitik Gaz

Ön hazırlıktan geçirilmiş atık lastikler piroliz işlemi esnasında gazlaştırılırlar. Bu işlemde hidrokarbon içerikli gaz elde edilir.


Viollas Proliz

Ülkemiz için ilk ve oldukça önemli bir yatırım olan Viollas Geri Dönüşüm tesisi, atıl ve atık bir malzemeyi modern ve ileri teknoloji kullanarak ekonomik değeri yüksek hammaddelere dönüştürmenin yanı sıra, hala son derece bilinçsizce kirletmeye devam ettiğimiz dünyamızın başına ciddi dert olan ÖTL’leri hiçbir atık üretmeden ortadan kaldırmasıyla, çevre açısından çok önemli ve olumlu bir faaliyet göstermektedir.

 

Dileğimiz, doğru teknolojiler kullanılarak yapılacak bilinçli yatırımlarla bu tip tesislerin sayısının artması, sanayileşmenin çevreyi kirletmek pahasına hedeflenmesi yerine, çevreci yatırımlara odaklanılması yönündedir.

 

Doğayı atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç almış olduğumuz bilinciyle hareket ettik, ülkemize dünyada sayılı bir fabrika kazandırmış olmanın gururuyla çalışmaya devam ediyoruz.